POW Słoneczka - Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie

Sprawozdania finansowe

Statut

STATUT

placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczka” przy ul. M. Wolfkego 20 m. 2 w Warszawie

 § 1.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza pod nazwą „Słoneczka” przy ul. M. Wolfkego 20 m. 2 w Warszawie, zwana dalej „Placówką”, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
 3. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Placówka jest jednostką budżetową m.st. Warszawy wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Siedzibą i obszarem działania Placówki jest m.st. Warszawa.
 3. Placówka działa jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
 4. W swojej działalności jednostka może posługiwać się nazwą skróconą „Słoneczka”.

§ 3.

Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne.

§ 4.

W realizacji zadań Placówka współdziała z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 5.

 1. Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną Placówki zapewnia Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2, zwany dalej Zespołem.
 2. Placówką kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.

§ 6.

Miasto Stołeczne Warszawa przy pomocy Zespołu zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Placówki.

§ 7.

Szczegółową organizację pracy Placówki określa Regulamin Organizacyjny.

§ 8.

Kontrolę nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

§ 9.

Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.

Stowarzyszenie

Kadra

Starszy wychowawca koordynator

 • Agnieszka Materska
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel.: 22 127 89 11

Przyjaciele

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"

ul. Mieczysława Wolfkego 20 m. 2

01-949 Warszawa

 

Informacje kontaktowe

Sekretariat Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie

ul. Jaktorowska 6
01-202 Warszawa

tel.: 22 691 77 10
fax: 22 691 77 33
e-mail: sekretariat@zpow2.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel.: 22 691 77 10
e-mail: sekretariat@zpow2.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu
Wróć na początek strony