Działalność

Nasze działania, to nie tylko praca z dzieckiem, ale i praca z rodziną.

Praca z dzieckiem:

 • Odziaływanie pielęgnacyjno – wychowawcze
 • Opieka psychologiczna
 • Rehabilitacja
 • Opieka logopedyczna

Praca z rodziną:

 • Indywidualna praca z rodziną w placówce
 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Kontakty

Działalność logopedyczna:

 • diagnoza logopedyczna (ocena poziomu rozwoju mowy u dziecka nowo przyjętego, badanie poziomu rozwoju mowy każdego dziecka w placówce co 3 miesiące)
 • terapia logopedyczna
 • współpraca z wychowawcami, opiekunami i rodzicami dzieci.

Działalność pielęgniarska:

 1. Sprawowanie bezpośredniej opieki pielęgniarskiej nad wszystkimi dziećmi w placówce,
 2. Bezpośrednia opieka na grupie niemowlęcej – karmienie, zabiegi pielęgnacyjne, spacery,
 3. Sprawowanie opieki medycznej w grupie dzieci nowoprzyjętych,
 4. Przygotowanie dzieci do badań lekarskich,
 5. Wykonywanie zleceń lekarskich,
  • Pisemne przyjęcie zleceń lekarskich,
  • Rozkładanie i podawanie leków,
  • Zakup leków,
  • Wykonywanie nebulizacji, inhalacji,
  • Umawianie wizyt u specjalistów (telefonicznie lub osobiście w danym szpitalu),
  • Szczepienia ochronne w poradni,
 6. Wykonywanie czynności diagnostycznych, profilaktycznych i kontrolnych,
 7. Pobieranie i przygotowywanie materiału do badań,
 8. Systematyczna obserwacja dzieci,
 9. Wykonywanie działań zapobiegających zakażeniom wewnętrznym,
 10. Szerzenie wiedzy nt. zdrowia wśród pracowników oraz wychowanków i ich rodzin,
 11. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach,
 12. Udział w badaniach u specjalistów,
 13. Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej,
 14. Czuwanie nad prawidłowym wyposażeniem gabinetu lekarskiego w leki i artykuły pierwszej potrzeby,
 15. Monitorowanie apteczek pierwszej pomocy i zgłaszanie braków.

Rehabilitacja

Rehabilitacja dla niemowląt i dzieci z różnymi zaburzeniami wieku rozwojowego.Rehabilitację zleca i nadzoruje lekarz specjalista (pediatra, neurolog, ortopeda), prowadzi fizjoterapeuta z wykorzystaniem metod NDT-Bobath,

Integracji Sensorycznej SI.Stymulacja rozwoju psychoruchowego niemowląt prowadzona jest metodą NDT-Bobath. Ćwiczenia i instruktaż mogą odbywać się w obecności rodziców. Dla dzieci powyżej drugiego roku życia z zaburzeniami czynności ruchowych, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami znajomości schematu ciała i koordynacji wzrokowo - ruchowej prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe indywidualne lub grupowe

Działalność pedagoga:

 • diagnozowanie sytuacji dziecka nowo przyjętego
 • podejmowanie działań w celu uregulowania sytuacji prawnej dziecka (Sąd )
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dziecka
 • współpraca z instytucjami i ośrodkami zaangażowanymi w regulowanie sytuacji dziecka
 • współpraca z innymi pracownikami w zakresie sprawowania i doskonalenia opieki nad dziećmi
 • poradnictwo dla rodzin

Działalność psychologa:

 • diagnozowanie sytuacji dziecka nowo przyjętego
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dziecka
 • współpraca z instytucjami i ośrodkami zaangażowanymi w regulowanie sytuacji dziecka
 • współpraca z innymi pracownikami w zakresie sprawowania i doskonalenia opieki nad dziećmi
 • poradnictwo dla rodzin